Kebahagiaan

in #zzan4 years ago

IMG_20190728_123645.jpg

Kebahagiaan Dalam hidup Ku adalah ketika melihat wajah-wajah orang yang kusayangi tersenyum bahagia.

Sort:  

Iya betul sekali, tiada kegembiraan tanpa senyum orang yang kita sayangi.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.023
BTC 27557.00
ETH 1660.64
USDT 1.00
SBD 2.24