Kebahagiaan

in #zzan5 years ago

IMG_20190728_123645.jpg

Kebahagiaan Dalam hidup Ku adalah ketika melihat wajah-wajah orang yang kusayangi tersenyum bahagia.

Sort:  

Iya betul sekali, tiada kegembiraan tanpa senyum orang yang kita sayangi.

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59634.42
ETH 3191.92
USDT 1.00
SBD 2.45