Menuntut Ilmu

in #zzan4 years ago

IMG_20190731_095728.jpg

Halo Sahabat Indonesia, selamat sore dan selamat menikmati waktu santai kawan-kawan semuanya.

Dalam kita menuntut ilmu sangat dianjurkan untuk mendahuluinya dengan niat baik yaitu niat mensyukuri atas akal dan kesehatan jiwa yang telah dianugerahkan kepada kita serta untuk membuat kita dapat menggunakan semua ilmu dalam menolong sesama dan berbuat kebaikan, bukan untuk mencari popularitas, kedudukan, harta dan jabatan.

Salam @naleung.

Coin Marketplace

STEEM 0.17
TRX 0.09
JST 0.028
BTC 27002.73
ETH 1674.16
USDT 1.00
SBD 2.22