Tanaman hias berdaun Cantik

in #zzan2 years ago (edited)

Hallo Sahabat steemian, Tanaman ini mempunyai tampilan yang cantik dari daunnya sehingga tanaman ini tergolong kepada tanaman hias. Daun nya yang kaya akan warna dan mempunyai bentuk yang cantik membuat banyak orang memilih untuk menanamnya sebagai penghias lingkungan.

Selamat sore, selamat beristirahat.

Coin Marketplace

STEEM 1.14
TRX 0.14
JST 0.152
BTC 60692.95
ETH 2351.95
BNB 499.06
SBD 8.72