Sejuk dan nyaman

in #zzan2 years ago

Selamat Siang sobat STEEMZZANG apa kabar semoga sehat selalu Amin.
IMG_20190728_133314.jpg

Pada kesempatan siang ini kami tuliskan salah satu contoh gambar alam yang nampak nya sejuk dan nyaman walaupun diterik matahari yang cukup panas,namun demikian walaupun panas tak terasa panas dengan kehilangan rasa dingin yang menyenangkan .

Sama hal nya juga STEEMZZANG yang begitu mudah pemberian dan menyenangkan yang didapatkan walaupun alakadar yang agak lumanyan .
.By @faisalwrci
@zzan.co19 @zzan.co20

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35238.48
ETH 2421.67
USDT 1.00
SBD 3.97