Tanaman hiasan

in #zzan2 years ago

Screenshot_2020-01-04-12-56-45.png

Tanaman hijau dapat dijadikan tanaman pajangan sehingga memperindah suasana ruangan. Caranya adalah dengan memasukkan tanaman hijau ke dalam pot. Untuk media tanam boleh menggunakan air.

Tanaman hijau diletakkan di atas meja dan sangat cantik untuk dilihat.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.07
JST 0.043
BTC 30425.86
ETH 2090.50
USDT 1.00
SBD 2.70