lai apkalpotu pacientus". Es esmu uzticot jums kon

in #zappl4 years ago

?rsts dos Eid br?vdienas un iesniegs kl?niskos pien?kumus medm?sai, kas k?uva par vi?a pal?gu. ?rsts: "Mas Mukidi, es gribu ned??as izbraucienu, bet, l?dzu, past?v?gi atveriet kl?niku, lai apkalpotu pacientus". Es esmu uzticot jums konsekve

Coin Marketplace

STEEM 0.27
TRX 0.07
JST 0.034
BTC 24239.97
ETH 1915.38
USDT 1.00
SBD 3.31