Present for you

in #zappl5 years ago

အေကာင္းဆံုးေသာ လက္ေဆာင္ထဲက တစ္ခုက ' အခ်ိန္ ' တဲ့ ...
ကိုယ့္ရဲ႕ ရွင္သန္ေနရတဲ့ ေန႔ရက္ေတြမွာ ...
အခ်ိန္တိုင္းက တန္ဖိုးရွိတယ္ မဟုတ္လား ...
ဥပမာ ... လူတစ္ေယာက္က တစ္လဘဲအသက္ရွင္ေတာ့မယ္ဆိုပါေတာ့ ...
ေန႔ရက္တိုင္းရဲ႕ စကၠန္႔တိုင္းက သူ႔အတြက္အဖိုးတန

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 22671.21
ETH 1566.35
USDT 1.00
SBD 2.51