Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Na pewno plusem jest decentralizacja, i to ogromnym. Ale z kolei słaby content się tu nie utrzyma, bo zostanie zakopany przez inne osoby.