so you want to run xrp network Validator

in #xrp3 years ago

każdy może prowadzic noda w sicie XRP - przykladowa instrukcja jak :

https://medium.com/@WietseWind/how-to-run-a-ripple-validator-digitalocean-7e5fca1c3d77

Sort:  

Dzięki za link. Zawsze się zastanawiałem czy Ripple jest rzeczywiście zdecentralizowane, wychodzi na to że jednak tak, o ile węzły firmy ripple nie mają jakiegoś podwyższonego priorytetu w tej sieci. Pozostaje tylko jeszcze jedna istotna kwestia czy ripple udostępnia kod źródłowy validatora? Jeżeli nie to bez problemu może być tam zaszyty zdalny wyłącznik lub jakikolwiek inny kod.

Congratulations @xgrosz! You received a personal award!

Happy Birthday! - You are on the Steem blockchain for 2 years!

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!


@xgrosz, sorry to see you have less Steem Power.
Your level lowered and you are now a Red Fish!
Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.06
JST 0.039
BTC 35263.74
ETH 2457.37
USDT 1.00
SBD 4.01