စကားပံုေလးတစ္ခု ၁

in #writing4 years ago

လယ္ထြန္သြားႏြားေမ့ ဟူေသာ စကားပံုသည္ ျမန္မာ့လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္မွဆင္းသက္လာေသာ စကားပံု ျဖစ္ပါသည္။ ေတာင္သူဦးျကီးတို ့လယ္ယာလုပ္ကိုင္ရာတြင္ ထြန္ထယ္ ကြ်ဲႏြား တို ့သည္ အဓိက အေရးပါေသာ လယ္ယာသံုး ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည္။ ထိုသို ့မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာ အရာတို ့ကို လယ္ေတာယာေတာသြားလွ်င္ ေမ့က်န္ခဲ့ပါက လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ထို ့အတူ ကိစၥရပ္တစ္ခုကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိက အဗရးပါေသာအေျကာင္းအရာ အသံုးအေဆာင္တို ့ ေမ့က်န္ေနပါက ထိုကိစၥမွာ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မည္ မဟုတ္ေပ။ထို ့ေျကာင့္ အရာရာေမ့ေလ်ာ့ေပါ့ဆျခင္း သတိလက္လြတ္ ျဖစ္တက္ျခင္းတို ့ကို သတိေပးေသာ သာဓကေဆာင္သည့္ အေနျဖင့္ လယ္ထြန္သြားႏြားေမ့ ဟု ဆိုစမွတ္ျပဳခဲ့ျကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Picture_12_Leopard.jpg

Sort:  

ဦးေလး ပိုစ္ ့စတင္ျပီလား
သင္ေပးအံုး

This post received a $0.420 (58.34%) upvote from @upvotewhale thanks to @ntamntam! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.027
BTC 19786.40
ETH 1067.54
USDT 1.00
SBD 2.97