ေမေမေရ

in writing •  9 months ago 

ေမေမ့ရင္ခြင္မွာ ေမေမ့ႏို႔ခ်ိဳေသာက္စို႔ရင္း ေမေမကို ဟိုဒီထိေတြ႔ ေဆာ့ကစားခ်င္တာပါ။ဘာကစားစရာပစၥည္းမွ မရွိရင္ေန ေမေမနဲ႔ တူတူေရဝါး ကစားခ်င္တာပါ။ေမေမနဲ႔အတူတူႏိုးထလို႔ ေမေမ့နဲ႔တေနကုန္ အခ်ိန္ေတြ ကုန္ဆံုးခ်င္တာပါ။ေမေမ လိုလို ၊ မလိုလို ေမေမ့ကို မီရာဆြဲလို႔ လိုက္ခ်င္တာပါ။ေမေမဘာလုပ္လုပ္ ဘာကိုင္ကိုင္ စိတ္ဝင္တစား ေလ့လာခ်င္တာပါ။ေမေမေကၽြးတာစား ၊ ေမေမေပးတာယူ ၊ ေမေမေစရာ သမီးေနခ်င္တာပါ။ေမေမဆူလည္းခံ ၊ ႐ိုက္လည္းခံ ၊ ေမေမ့အလို နာခံလိုက္ခ်င္တာပါ။
@nangthiri

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by nangthiri from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Thank you so much for sharing this amazing post with us!

Have you heard about Partiko? It’s a really convenient mobile app for Steem! With Partiko, you can easily see what’s going on in the Steem community, make posts and comments (no beneficiary cut forever!), and always stayed connected with your followers via push notification!

Partiko also rewards you with Partiko Points (3000 Partiko Point bonus when you first use it!), and Partiko Points can be converted into Steem tokens. You can earn Partiko Points easily by making posts and comments using Partiko.

We also noticed that your Steem Power is low. We will be very happy to delegate 15 Steem Power to you once you have made a post using Partiko! With more Steem Power, you can make more posts and comments, and earn more rewards!

If that all sounds interesting, you can:

Thank you so much for reading this message!