စာဖတ္ျခင္း၏အက်ဳိး ၁

in #writing4 years ago

လူတိုင္းတြင္ဝါသနာကိုစီ ရွိျကသည္။ သို့ရာတြင္ တစ္ဦးနွင့္ တစ္ဦး ဝါသနာခ်င္း မတူညီျကေပ။အခ်ဳိ ့က အားကစား ဝါသနာပါျကသည္။အခ်ဳိ ့က ပန္းခ်ီ ဂီတ အနုပညာ ခရီးသြားျခင္း အခ်က္အျပဳတ္ စသည့္ တို့ ကို ဝါသနာ ပါသူမ်ားလည္း ရွိျကသည္။ အခ်ဳိ ့ကမူ စာဖတ္ျခင္းကို ဝါသနာ ပါျကသည္။ စာဖတ္ျခင္းသည္ လူသားမ်ားကို ေကာင္းက်ဳိးျဖစ္ေစသည္။ အဘယ္ေျကာင့္ ဆို ေသာ္ စာဖတ္ျခင္း ျဖင့္ ဗဟုသုတ အေတြးအေခၚ မ်ား ရရွိေစနိုင္ ေသာေျကာင့္ ျဖစ္၏။ လူတို ့သည္ ယဥ္ေက်းမွ ုဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ လာသည္နွင့္အမွ် စာေပအေရးအသားမ်ားကို တီထြင္ လာျကသည္။ထို ့ေနာက္ ထိုစာေပအေရးအသားမ်ားျဖင့္ မိမိတို့ မွတ္တမ္းတင္လိုေသာ အေျကာင္းအရာမ်ားကို မွတ္သားလာျကသည္။ဤသို ့ျဖင့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေျပာင္းလဲတတိုးတက္ ထြန္းကားလာခဲ့ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အေျကာင္းအရာမ်ားကို စာေပမ်ားေလ့လာျခင္းျဖင့္ သိရွိနိုင္ျကေပသည္။စာေပမ်ားကို ေလ့လာဖတ္ရွုျခင္းျဖင့္ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတမ်ားကို ႐ွိနိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ထို ့ေျကာင့္ စာဖတ္ဝါသနာသည္ လူသားမ်ားအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးကိုျဖစ္ေစေသာ ဝါသနာဟု ဆိုနိုင္ေပသည္။
IMG_20180502_021310.jpg
photocredit:facebook image

Sort:  

@calicabre, congratulations on making your first post! I gave you a $.05 vote!
Will you give me a follow? I'll follow you back in return!

This post received a $0.315 (42.57%) upvote from @upvotewhale thanks to @calicabre! For more information, check out my profile!

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19116.72
ETH 1332.56
USDT 1.00
SBD 2.47