(ENG/PL) Best tools for organizing time/work (Najlepsze narzędzia do organizacji czasu/pracy)

in work •  2 years ago

ENG


For a long time I used google keep to type different tasks or notes.
However, it became insufficient and I needed something better.
That is why I have tested dozens of solutions and made a list of the best ones.

PL


Przed długi czas korzystałem z google keep do wpisywania różnych zadań lub notatek.
Jednak stał się on niewystarczający i potrzebowałem czegoś lepszego.
Dlatego potestowałem kilkadziesiąt rozwiązań i zrobiłem listę tych najepszych.

december6-720x380.jpg

PL

6. Google Keep


googlekeep-scr.jpg
(+) Rysownik umożliwiający załączanie obrazków do notatek
(+) Szybkość i prostota
(+) Notatki Geolokalizacyjne
(+) Przypominacz5. Any.do


to-do-list-app-anydo-screenshot-2015-SjxPmB.jpg
(+) Przyjemna obsługa
(+) Różne języki (w tym Polski)

(-) Brak przypisania zdjęcia do tematów zadań przez co szukanie staje się mniej wygodne
(-) Ograniczenia w wersji darmowej
(-) Brak przypisywania tagów lub kolorów do zadań4. Todoist


Bez 12312321y-1.png
(+) Możliwość tworzenia tagów i przypisywania kolorów
(+) Różne języki (w tym Polski)3. Remember The Milk


remember-the-milk-iphone.jpg
(+) Praktycznie wszystkie potrzebne funkcje do organizacji naszego czasu
(+) Działa offline
(+) Szybko się uruchamia
(+) Przyjemna obsługa
(+) Zadania geolokalizacje
(+) Możliwość tworzenia tagów do zadań/notatek
(+) Możliwość wyświetlania przypomnień przez SMS (nie wszyscy operatorzy)
(+) Różne języki (w tym Polski)

(-) Na stronie nie wyświetlają się odpowiedniki kolorów tagów które widać w aplikacji
(-) Brak możliwości tworzenia kolorów do zadań/notatek w wersji darmowej
(-) Brak dodawania zdjęć do zadań (jedynie odnośniki www)
(-) Brak dodawania załączników
(-) Gdy chcemy dodać lokalizację aplikacja się psuje (w najnowszej wersji aplikacji)
(-) Współdzielone listy do dwóch 2 osób w wersji darmowej2. TimeTune

com.gmail.jmartindev.timetune.png
Na drugim miejscu zdecydowanie najlepszy program do układania czasu, przypominana o ważnych wydarzeniach itp.
(+) Praktycznie wszystkie potrzebne funkcje do organizacji naszego czasu
(+) Niesamowita przejrzystość
(+) Niesamowita konfigurowalność
(+) Możliwość tworzenia rutyn
(+) Działa offline
(+) Szybko się uruchamia
(+) Możliwość tworzenia tagów
(+) Różne języki (w tym Polski)
(+) Autokopie (Google Drive/Pamięć)

(-) Do pełni szczęścia brakuje tylko dodawanie notatek
(-) Brak wersji webowej (dla mnie nie jest to wada)

1. Trello


7721e27283c9407abefd7e26e1d62e4e.png
Na pierwszym miejscu ze względu na możliwości w stosunku do ceny.
W wersji darmowej dostajemy praktycznie kompletne narzędzie do organizacji różnych rzeczy. Uboższe tylko o parę funkcji które są w wersji Pro.

(+) Praktycznie wszystkie potrzebne funkcje do organizacji naszego czasu
(+) Działa offline
(+) Szybko się uruchamia
(+) Przyjemna obsługa
(+) Dodawanie zdjęć do zadań
(+) Dodawanie załączników
(+) Dodawanie kolorów do zadań/notatek
(+) Jasne klarowne i wygodne przeglądanie zadań zarówno na telefonie i przeglądarce
(+) Szybkie udostępnianie tablic dla innych
(+) Różne języki (w tym Polski)
(+) Brak ograniczeń w ilości osób które można zaprosić oraz tablic które można tworzyć
(+) Możliwość rozszerzenia funkcjonalności dodatkami

(-) Brak wyświetlania powiadomień o zadaniach (Bug?)
(-) W wersji darmowej można używać tylko jednego dodatku na jedną tablicę
(Chociaż nie jest to aż tak duża wada)
(-) Brak zadań geolokalizacyjnych
(-) Tylko jeden dodatek na jedną tablicę w wersji darmowej

ENG

6. Google Keep


(+) Drawer for attaching pictures to notes
(+) Speed and simplicity
(+) Geolocation notes
(+) Reminder5. Any.do


(+) Pleasant service
(+) Different languages ​​(including English)

(-) Not assigning a photo to the topic of a job, so the search becomes less convenient
(-) Limitations in the free version
(-) No assigning tags or colors to tasks4. Todoist


(+) Ability to create tags and assign colors
(+) Different languages ​​(including Polish)3. Remember The Milk


Practically all the necessary functions to organize our time
(+) Works offline
(+) Quickly launches
(+) Pleasant service
(+) Geolocation tasks
(+) Possibility to create tags for tasks / notes
(+) Possibility to display reminders via SMS (not all operators)
(+) Different languages ​​(including Polish)

(-) The page does not display the tag colors that you see in the app
(-) No ability to create colors for tasks / notes in the free version
(-) No adding photos to tasks (only web links)
(-) No add attachments
(-) When we want to add a location, the app is corrupted (in the latest version of the application)
(-) Shared lists to two 2 people in free version2. TimeTune

Second best place for the best time scheduling program, reminded of important events, etc.
Practically all the necessary functions to organize our time
(+) Amazing transparency
(+) Incredibly configurable
(+) Possibility to create routines
(+) Works offline
(+) Quickly launches
(+) Ability to create tags
(+) Different languages (including English)
(+) Autocopie (Google Drive / Memory)

(-) Only missing notes are missing for happiness
(-) No web version (for me this is not a fault)

1. Trello


First place due to price opportunities.
In the free version we get a practically complete tool for organizing things. Poor only with a few features that are in Pro version.

Practically all the necessary functions to organize our time
(+) Works offline
(+) Quickly launches
(+) Pleasant service
(+) Adding photos to tasks
(+) Add attachments
(+) Add colors to tasks / notes
(+) Clear, easy-to-view tasks both on the phone and in the browser
(+) Quickly share arrays for others
(+) Different languages ​​(including English)
(+) No restrictions on the number of people you can invite and the tables you can create
(+) Extensible functionality

(-) No job notifications displayed (Bug?)
(-) In the free version you can only use one add-on per board
(Although this is not such a big flaw)
(-) No geolocation tasks!
(-) Only one add-on per table in the free version

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Dzieki na pewno sie przyda ta lista :)

Trello jest super. Używam go niemalże ciągle i dodatkówo daje możliwość synchronizacji z innymi aplikacjami. Świetny wybór.

·

Trello jest naprawdę ok. Ale coraz bardziej skłaniam się do innych rozwiązań

Ja swego czasu używałem również Workflow:
https://workflowy.com/

Moim zdaniem Keep sprawdza się idealnie, gdy potrzebny jest dostęp z telefonu i komputera, a przy okazji trzeba komuś udostępnić.

·

Keep używałem swego czasu na codzień, jednak potem mi się znudził

ej, te screeny z todoist i any.do to chyba odwrotnie :)

·

Poprawione już ;)