Sort:  

Salamat boss Lodi @cradle, kay ganda rin ang iyong akda. Nabasa ko. Masasabi ko lang na isa kang ALAMAT!

Coin Marketplace

STEEM 1.24
TRX 0.14
JST 0.146
BTC 62897.97
ETH 2426.72
BNB 539.99
SBD 8.86