ฝ่ายบ้านจำ...

in #whereinlast month

ฝ่ายบ้านจำนรรจ์
วันนี้ขอนำเสนอบรรยากาศบริเวณฝายกั้นน้ำบ้านจำนรรจ์ ที่นำเสนอก็เพราะว่าช่วงนี้ที่หมู่บ้านโดนพายุ โนอึล ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นมากพอสมควรเลยครับ

ซึ่งก่อนหน้านี้หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากฝนที่ไม่ตกมาพอสมควรแล้วกระทบถึงพืชทางการเกษตรที่ไม่ได้รับน้ำอย่างพอเพียงทำให้หญ้าขึ้นสูงบางพื้นที่พบว่าข้าวแห้งตายเพราะว่าน้ำไม่มีฝนไม่ตกแล้วก็ทิ้งช่วงนานกว่าจะตก

พอมาวันนี้มีพายุเข้าก็ทำให้ปริมาณน้ำขึ้นสูงมากกว่าปกติก็เลยเก็บภาพมาฝากครับบางแคปชั่นของคนอีสานมีโพสต์คำว่า สิมาฮักหยังตอนนี้ โนอึล ซึ่งนั่นก็คือหมายความว่าคุณจะมาตกเอาอะไรตอนนี้เพราะว่าข้าวมันตายไปแล้วแล้วก็ย่าก็ขึ้นสูงด้วย

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Sort:  

This post has been rewarded by the Steem Community Curation Project #wherein 我是谁?你又是谁?!我为什么会在这里?你加了cnsteem 没?!

Thank you for supporting.🙏

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13096.42
ETH 411.94
USDT 1.00
SBD 1.00