ฟ้ามามืดเล...

in #wherein2 months ago

ฟ้ามามืดเลย
จากสภาพของท้องฟ้าแล้ววันนี้น่าจะต้องท่วมแน่นอนมาแบบน่ากลัวเลย คนทำมาหากินช่วงกลางคืนแบบนี้คงต้องลำบากแน่นอนครับ
สู้ๆนะครับคนทำมาหากินทุกท่านครับ

[WhereIn Android] (http://www.wherein.io)

Coin Marketplace

STEEM 0.16
TRX 0.03
JST 0.026
BTC 13073.82
ETH 411.86
USDT 1.00
SBD 1.00