รับทําเว็บไซต์ให้ตรงกับหลักการออกแบบจัดทําเว็บไซต์ที่สมบูรณ์

in #web3 years ago (edited)

รับทําเว็บไซต์
ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งในอินเทอร์เน็ตจากประกอบด้วยสิ่งต่างๆ มากมาย การที่เราจะมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องทำการเรียนรู้ถึงหลักการออกแบบเว็บไซต์ การรับทําเว็บไซต์ และเว็บเพจซึ่งเราจะมาศึกษากัน

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต
อินเทอร์เน็ตเป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลากหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน อินเทอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลในทุกๆ ด้าน ให้ผู้สนใจเข้าไปค้นคว้าหามาได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และง่ายดายผ่านเว็บไซต์ โดยหลักการทำงานของอินเทอร์เน็ตประกอบด้วยส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันดังนี้

  1. TCP/IP การที่เครื่องคอมพิวเตอร์ถูกเชื่อมโยงกันไว้ในระบบ จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้นั้น จำเป็นต้องมีภาษาสื่อสารที่เรียกว่าโปรโตคอล เช่นเดียวกับคนเราต้องมีภาษาพูดเพื่อให้เข้าใจสื่อสารกันได้ ภาษาสื่อสารในคอมพิวเตอร์มีอยู่อย่างมากมายแตกต่างกันตามระบบที่ใช้ ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องที่อยู่ในระบบจะต้องใช้ภาษาสื่อสารเดียวกัน จะติดต่อสื่อสารกันได้ ในระบบอินเตอร์เน็ต สื่อสารมาตรฐานที่ชื่อว่า TCP/IP เป็นภาษาหลักดังนั้นหากเครื่องคอมพิวเตอร์ใด ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC เครื่อง Mac โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต หากมี TCP/IP มีอยู่ก็จะสามารถเชื่อมโยงเข้าสู่อินเทอร์เน็ตได้

  2. IP Address เป็นหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องหรือโทรศัพท์แต่ละเครื่อง ที่สามารถติดต่อเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ จะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องที่ไม่ซ้ำกันเลยเรียกว่า IP Address เพื่อใช้เป็นตัวชี้เฉพาะให้กับระบบเมื่อมีการติดต่อสื่อสารตัวจะใช้หมายเลข IP Address ของเครื่องต้นทาง และปลายทางนี้ในการกำกับข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเข้าไปในระบบเพื่อให้สามารถส่งไปยังที่หมายได้อย่างถูกต้องดังนั้นถ้าเปลี่ยนเครื่องแต่ละเครื่องเป็นบ้านแต่ละหลัง IP Address ก็คือเลขที่บ้านของแต่ละหลังนั่นเอง IP แอดเดรสประกอบด้วยข้อมูลจำนวน 32 bit โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนส่วนละ 8 บิต แต่ละส่วนจะคั่นด้วยเครื่องหมายจุดเช่น 202.192.1.1 เป็นต้น

  3. Domain Name ตั้งชื่อแทนหมายเลขเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตมีเครื่องมือต่างๆ เข้าร่วมในระบบมากขึ้นการใช้ IP Address ในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของแต่ละองค์กรเริ่มจะทำได้ยากขึ้นเนื่องจาก IP Address เป็นตัวเลขที่ยากแก่การจดจำ ดังนั้นระบบอินเทอร์เน็ตจึงอนุญาตให้เครื่องแต่ละเครื่องในระบบสามารถตั้งชื่อขึ้นมาแทนได้ เพื่อให้ผู้ที่ต้องการติดต่อด้วยเรียกใช้ และสะดวกมากขึ้นชื่อเหล่านั้นเรียกว่าโดเมนเนม หรือชื่อเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์จะต้องเขียนอยู่ในรูปแบบของระบบ ชื่อโดเมนโดยชื่อภาษาจะแบ่งออกเป็นระดับชั้น โดยอาจจะเป็น 2 ระดับหรือ 3 ระดับก็ได้โดยแต่ละระดับจะคั่นด้วยเครื่องหมายจุด แล้วจุดที่ว่านั้น ก็คือนามสกุลของโดเมนหรือนามสกุลของชื่อเว็บไซต์นั่นเองตัวอย่างเช่น .com, .co.th, .in.th เป็นต้น และตัวอย่างของแต่ละนามสกุลของชื่อเว็บไซต์เป็นส่วนที่บอกประเภทขององค์กรได้แก่

.com หรือ .co คือ องค์กรเอกชน
.edu หรือ .ac คือ สถาบันการศึกษา
.gov หรือ .go คือ องค์กรของรัฐ
mil หรือ mi คือ องค์กรทางทหาร
.net คือ องค์กรให้บริการเครือข่าย
.org หรือ .or คือ องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร

ผู้ให้บริการรับทําเว็บไซต์ | WebsiteBigbang
https://www.bigbang.co.th/Web-Design

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.13
JST 0.029
BTC 68123.51
ETH 3488.60
USDT 1.00
SBD 2.72