Dostlarınızın nüfuzuna diqqət edin və bir dəfə korlanın.

in #watchful6 years ago

Bütün vədlərinizi yerinə yetirin, sözünüzə əməl edin, vicdanla səxavətli iş edin. Uzun müddət onlar üçün bank hesabı üzrə dərslər kifayət deyil. Riskləri çəkin, insanlara rəftar etmə şansı verin. Ödənişləri ödəyin, investorlara pul verin və nəfəs almayın çalışın. Böyük Britaniyada dəyərləndirilən yalançı və canlı olmadıqlarını xatırladı. İnsanlar tez-tez pisləri xatırlayırlar və inkar etmirlər. Tom, bankçılıqda necə bir səhv ilə mübarizə edəcəyini görmək. Həyat - bu insanlar. Dürüst jurnalistlər əhatə etmək üçün bir fürsət təmin edir.

Sort:  

Congratulations @darsaleev! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on any badge to view your own Board of Honor on SteemitBoard.
For more information about SteemitBoard, click here

If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

By upvoting this notification, you can help all Steemit users. Learn how here!

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.08
JST 0.023
BTC 26507.40
ETH 1846.15
USDT 1.00
SBD 2.24