ဖိအား

in #waizin6 years ago

"Pressure squeezes

effort out of winners and

excuses out of losers."

ဖိအားေတြက ေအာင္နိုင္သူေတြ ဆီက
ခြန္အားေတြကိုညစ္ယူတယ္။
အရွံဳးသမားေတြဆီကေတာ့
ဆင္ေျခေတြပဲရတယ္။
ေရွ့ပညာ ရွိေတြကေျပာထားတယ္
ဖိအားက ခြန္အားေတြၿဖစ္ ေအာင္း ၾကိဳးၾကပါစို႔

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by waizin from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.032
BTC 63519.79
ETH 3073.58
USDT 1.00
SBD 3.82