'ခဏတာပါ'

in #waizin6 years ago

Failure? I never encountered it.

All ever met were
temporary setbacks."

အရွံဳး ဟုတ္လား။
က်ြန္ေတာ္ကေတာ့ မၾကံဳဖူးဘူး။
ေတြ႔ခဲ႔တာကေတာ့
ခဏတာေနွာက္ေနွးမွဳေတြပါပဲ။

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by waizin from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Coin Marketplace

STEEM 0.25
TRX 0.11
JST 0.031
BTC 62166.63
ETH 3021.89
USDT 1.00
SBD 3.72