You are viewing a single comment's thread from:

RE: Đừng dùng tag 'vn' nếu bạn....! Please don't use 'vn' tag if you...!

in #vn4 years ago

Tks Be đã mentioned mình trong số những tác giả có bài viết chất lượng. Mình cảm thấy chưa xứng đáng vì mình đi làm fulltime không có nhiều thời gian nên những gì mình viết chưa thể hiện được 100% tâm huyết của mình. Thực sự mình tin có rất nhiều người cũng như vậy. Tuy nhiên mình cũng đã đọc quá nhiều bài viết như Be mô tả. Thực trạng bài viết đăng 1 bức ảnh và 1 dòng chữ vô vị lại được nhiều vote là có thật. Đó là lí do vì sao mình không hứng thú trong việc tiếp cận làm quen hay comment nhiều trong các post của cộng đồng Steemit Việt. Chúng ta sát cánh để cùng nhau đi đường dài, để biến steemit thành 1 công cụ kiếm tiền ổn định từ công sức của mình. Còn nếu các bạn chọn con đường chộp giật kiếm vài trăm ngàn, vài triệu trong 1 chốc lát thì cũng không sao, chỉ là cái gì đến nhanh sẽ đi nhanh thôi.

Sort:  

chỉ cần ai cũng tâm huyết bằng một nửa Chi. là đc rồi. hahaa

Coin Marketplace

STEEM 0.42
TRX 0.07
JST 0.052
BTC 43058.58
ETH 3317.98
BNB 494.57
SBD 4.94