Week 5, 2020: Quote of the weeksteemCreated with Sketch.

in #vn2 years ago

"Difficult roads often lead to beautiful destinations"

Những con đường khó khăn luôn luôn dẫn đến những đích đến tươi đẹp.

"Don't look back and wonder why things went wrong. It happened for a reason. Your better days are ahead of you"

Đừng nhìn lại và tự hỏi tại sao những điều đó lại sai lầm, vì một lý do nào đó, chúng đã xảy ra rồi. Những ngày tươi sáng của bạn còn ở phía trước kìa.

"Worrying won't stop the bad stuff from happening, it just stops you from enjoying the good"

Lo lắng chẳng hề giúp bạn tránh đi những chuyện xấu, mà nó còn làm bạn chả thể tận hưởng được những chuyện tốt đẹp khác.

"What hurts you today, makes you stronger tomorrow"

Những gì làm tổn thương bạn hôm nay, ngày mai sẽ cho bạn sức mạnh.

"Never ignore a person who cares for you Because one day you may realize you've lost the moon while counting the stars"

Đừng bao giờ bỏ lỡ những người quan tâm bạn thật lòng. Vì một ngày nào đó bạn nhận ra rằng mình đã đánh mất mặt trăng chỉ vì mải mê đếm những vì sao.

"Love your parents. We are so busy growing up, we often forget they are also growing old"

Hãy yêu thương cha mẹ của mình, chúng ta bận rộn lớn lên và thường quên mất rằng họ đã già đi từng ngày.

"If you don't live for something, you will die for nothing"

Nếu bạn sống không vì điều gì cả, bạn sẽ chết mà chẳng được gì đâu.

"Don't judge someone for their choices when you don't understand their reasons"

Đừng bao giờ phán xét sự lựa chọn của một ai, vì bạn không hề biết lý do của họ.

"Don't mix bad words with a bad mood. You'll have many opportunities to change a mood, but you won't be able to replace words you spoke"

Đừng nói những điều tồi tệ khi tâm trạng không tốt. Tâm trạng của bạn có thể thay đổi, nhưng những điều đã nói ra, không thể rút lại được đâu.

"3 important things: Accept your past without regret, handle your present with confidence, and face your future without fear"

Có 3 điều quan trọng: chấp nhận quá khứ không hối tiếc, nắm giữ hiện tại với sự tự tin và đối mặt với tương lai mà không hề sợ hãi.

"No matter how good or bad you think life is, wake up each day and be thankful for life. Someone somewhere else is fighting to survive"

Bất luận bạn nghĩ cuộc sống này tươi đẹp hay xấu xa. Thức dậy mỗi ngày và hãy cảm ơn cuộc sống vì đâu đó trên thế giới này, có người phải đấu tranh để tồn tại.

"You have two ears and one mouth. Follow that ratio. Listen more, talk less"

Bạn có 2 cái tai và 1 cái miệng. Cứ vậy đi, nghe nhiều và nói ít thôi.

"Trying and Doing are two different things. When you try, you hope. When you do, you succeed"

Cố gắng và hành động là hai chuyện khác nhau. Bạn cố gắng, bạn có hy vọng, bạn hành động, bạn gặt thành công.

"Be strong enough to let go, and patient enough to wait for what you deserve"

Đủ mạnh mẽ để cho đi, và đủ kiên nhẫn để chờ đợi những gì bạn xứng đáng nhận.

"Never be afraid of change. You may lose something good, but you may gain something even better"

Đừng sợ thay đổi. Bạn có thể đánh mất đi một vài điều tốt đẹp, nhưng bạn có thể đạt được những điều còn tốt đẹp hơn.

"Smiling is the best way to face any problem, to crush every fear and to hide every pain"

Mỉm cười là cách tốt nhất để đối mặt với mọi vấn đề. Để đè bẹp mọi nỗi sợ hãi, và khoả lấp mọi nỗi đau.

Sort:  

Some good advice you have quoted..thank you @hhiep

Cleaner is on you

Congratulations @hhiep! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You distributed more than 8000 upvotes. Your next target is to reach 9000 upvotes.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @steemitboard:

Downvote challenge - Add up to 3 funny badges to your board

You can upvote this notification to help all Steem users. Learn how here!

ca nguoi se thoi dung steem va tiep tuc dung hive.
dung Hive tren https://peakd.com

HIVE LEN ;D