Asking Random People About The "Give Up Tomorrow Documentary" And Chiong Sisters Case

in #vlog5 years ago (edited)

Magandang araw Steemians!

Magtatagalog po muna ako sa araw na ito sapagkat ang wikang ito ang mas maiintindihan ng mga kababayan ko.


Bilang isang Filipino, kailangan nating malaman ang mga issue sa ating lipunan lalong-lalo na kung ito'y tungkol sa hustisya, humanity, kababaiahan, kremin, violence at ang pinaka sa lahat ay ang karapatan.

Nagsagawa ako ng interview sa iilan nating kababayan hinggil sa usap-usapang sa muling pagkabuhay ng issue tungkol sa rape murder case noong 1997. Dahil sa hindi pa ako naisilang sa mga panahong iyon, wala akong kaalam-alam at hindi ako makapagpasya kung sino ang mas paniniwalaan ko. Kung curious kayo, tengnan nyo nalang ang video na nasa ibaba.this is @sissyjill at your service

Sort:  

Congratulations @sissyjill! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 22546.04
ETH 1619.65
USDT 1.00
SBD 2.60