BỊT MIỆNG

in vietnamese •  last year  (edited)

Phần lớn người ta tự bịt miệng để che những hành động do cảm xúc không kềm chế được.

Bịt miệng cười, vì biết rằng cái cười ấy khá thô thiển, cười không đúng lúc, không nên cười, hoặc tế nhị, không muốn người khác thấy hai hàm răng sâu của mình v.v...

Bịt miệng khóc, ấy là vì do ấm ức, tức, tủi thân, đau khổ v.v... không cầm được tiếng khóc.

Nhưng bịt miệng người khác thì chỉ có hai hạng người. CƯỚP VÀ HIẾP DÂM.

CẤM MẠNG XÃ HỘI là một hành động BỊT MIỆNG người khác.

Sẽ có người chống chế, ngụy biện và tranh cãi. Vì vậy sẽ có tiếp nhiều phần Bịt Miệng tiếp theo. Các bạn nhớ theo dõi

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Miệng quan chôn trẻ, các cụ nói cấm có sai

Posted using Partiko Android

sắp tới sẽ có làn sóng di cư sang steemit. trên steemit thì đố ông nào bịt miệng được

hahhaha... Có lẽ vậy

nói nghiêm túc mà, blockchain khác hoàn toàn với centralized là chỗ đấy. Giá trị của con người sẽ được trở về đúng giá trị vốn có của nó

Hy vọng là thế.

I am glad that you're promoting free speech on the internet. Best wish.

I am glad that you're
Promoting free speech on the
Internet. Best wish.

                 - nuoctuong


I'm a bot. I detect haiku.

  ·  last year (edited)

Thank you @nuoctuong. I am more of raising awareness for the Vietnamese young generation.