You are viewing a single comment's thread from:

RE: Minecraft Animation - Part 1

in #video3 years ago

سلام
بازی جالبی هست اگر علاقه به بازی های سبک باز و نقشه باز دارید
میتونید بازی
the forest
رو بازی کنید
شدیدا باعث به کار افتادن سلول های مغذی میشه و بسیار فکری هست
و بینهایت بازی زیبایی هست