Tầm nhìn của VIT

in #vicetoken6 years ago

1.jpg
VIT là sự tổng hợp của một tầm nhìn để trả tiền cho mọi người xem phim khiêu dâm.
Đã chỉnh sửa
Chúng tôi đã làm việc và thiết kế nền tảng để thực hiện thành công việc này kể từ tháng 10 năm 2016.
Nói một cách đơn giản hơn, bất kỳ tương tác nào giữa một người và nội dung họ chọn để xem đều có thể kiếm tiền như là phần thưởng cho sự chú ý của họ. Các hệ thống hiện tại không thưởng cho bất kỳ người dùng cho sự chú ý của họ hoặc cho sự tham gia của họ trên phương tiện truyền thông xã hội. VIT thay đổi tất cả điều đó. Được trả tiền để xem © - Được trả tiền để xem phim Porn (TM) là mô hình mới. Và khi bạn xem? Nhận thưởng với VIT và sử dụng tiền điện tử này để mua các dịch vụ, hàng hóa và những thứ khác tron hệ thống của các chi nhánh và đối tác của chúng tôi.

Thời gian là tiền bạc, sự chú ý của bạn rất có giá trị và VIT là tương lai. VIT là mã thông báo đầu tiên được tạo ra để chấp nhận hàng loạt như một mã thông báo tiện ích trên một loạt các phương tiện truyền thông, nội dung và ngành dọc mà "Bạn được trả tiền để xem © - Nhận trả tiền để xem Porn ™".

Sort:  

Congratulations @ethant109! You have completed the following achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes received

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.24
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 68319.29
ETH 3558.46
USDT 1.00
SBD 3.19