ULOG #14 SAN JUAN DAY | ATTENDING SUNDAY MASS | June 24, 2018

in #ulog4 years ago

ULOGGERS basahin niyo po ang aking ulog #14 tungkol po ito sa San Juan Day!

IMG20180607144754.jpg
Ito po ang simbahan nang aming parokya na si "San Narciso Parish". Tuwing linggo parati kaming magsisimba para makining sa ebanghilyo na binibigkas ng Pari. Ngayon ay San Juan Day kaya tinatalakay ng Pari kung ano at kung sino si "San Juan".

"Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kahulugan ni San Juan at ang pahayag na ito ay galing sa google."

SAN JUAN CITY – June 24 marks the day of the annual Festival to celebrate the Feast of St. John the Baptist, San Juan City’s patron saint.

Devotees engage in “basaan” (wetting) by splashing water on everyone, following John the Baptist's example of baptizing people.

Most people who participate in the festivities get wet by being doused with water from water containers, plastic bags and even fire hoses.

This year’s festivities were marked by nearly two weeks of activities, culminating in the “Binyagang Bayan” (mass baptismal) and a motorcade on June 24.

Pagkatapos ng misa maglalakad lang kami ng aking boyfriend @jackobeat at ang aking pinsan @pinkprincess18 pauwi.

IMG20180624161750.jpg
IMG20180624161834.jpg
IMG20180624161613.jpg

At pagkatapos umuwi napo kami. Salamat sa pagbabasa mga uloggers at God bless us all. :)

Best regards,
@purpleshangz

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.05
JST 0.022
BTC 16526.49
ETH 1214.55
USDT 1.00
SBD 2.20