You are viewing a single comment's thread from:

RE: Ulog #3: Live A Long Life My BaNana

in #ulog6 years ago

Ganyan di ako noon ang loa ko ngkasakit nabulag 9 yrs nam ing itinaguyod at palagi ko binibilha ng oats at gatas ngunit noong nadaganan siya ng hollow block noong may lindol 2013 yon hindi na cya makabangon at namatay 2015.Mahal.ko rin Nanay ko na lola at ako din ang panganay kaya feel ko ang feeling mo kenken.Sana gumaling at maoperahan cya ken.God bless your family

Sort:  

Salamat ante. Ugma na siya operahan pohon. Unta ante ui. Salamat jud kaau! God bless you ante

Perti g hilak Anita ken..Auntie man diay jud niya pure imo lola.Abi ko.lalo.lang pag ka pariente.Naguop sita kay pag uli niya dili msn ing sna lawas lag uli niaginh tuig.
A
My prayers for her and to all of you.

igsoon ang papa ni auntie anita ug ako lola ante. lage ante. salamat kaau ante

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 64112.50
ETH 3174.45
USDT 1.00
SBD 2.54