Evening hairstyles for girls - braids / Вечірні зачіски для дівчат - коси

in #ua4 years ago

There were times when the solemn laying for girls differed from the everyday way only by the color gamut of the bow. Universal pigtails did not stand out as originality, so all the young princesses were similar to each other. Gradually, the tendency to focus on your child has overcome the overall greed and now we can boast of hundreds of interesting options.

UA

Пройшли часи, коли урочиста укладка для дівчат відрізнялась від повсякденного способу тільки кольоровою гамою бантиків. Універсальні косички не виділялись оригінальністю, тому всі юні принцеси були схожі одна на іншу. Поступово тенденція акцентувати увагу на свою дитину пересилила загальну сірість і тепер ми зможемо похвалитись сотнями цікавих варіантів.

Long hair of a girl is always beautiful and troublesome. Let's start with the simplest asymmetric braid. The usual "fish tail" or the usual classic wraps move a little sideways, creating an original evening hairstyle. Let's complement the image with bright accessories, which are a mandatory attribute of the child's appearance.

UA

Довге волосся у дівчинки - це завжди красиво та клопітно. Почнемо з найпростішої асиметричної коси. Звичний «риб'ячий хвіст» або звичайне класичне плетіння переміщують трохи набік, що створює оригінальну вечірню зачіску. Доповнимо образ яскравими аксесуарами, які є обов'язковим атрибутом дитячого вигляду.

Almost any adult styling will suit a little fashionista, you only need to adjust the emphasis on age. So do not be shy and look at the Greek pigtails, a popular element of the solemn appearance among women. Remember the thickness and structure of the hair.

UA

Практично будь-яка доросла укладка підійде маленькій модниці, потрібно тільки коригувати акценти на вік. Тому не соромимось і придивляємось до грецьких косичок, популярному елементі урочистого вигляду серед жінок. Пам'ятайте про густоту та структури волосся.

A plain braid, thrown over a head in the form of a wreath or basket, quickly turns a hairstyle into something amazing. Do not forget about the ribbons and bright studs, which must necessarily decorate the girl's image.

UA

Звичайна коса, перекинута на голові у вигляді вінка або кошика, швидко перетворює зачіску в щось дивовижне. Не забувайте про стрічки і яскраві шпильки, які обов'язково повинні прикрашати образ дівчинки.

Not a bad look are a few braids interlaced in the form of letters or geometric shapes. This hairstyle requires the girl's patience and the patience of the wizard.

But the result is always stunning, so mothers are trying hard to get their favorite baby to the end of the procedure.

UA

Непогано виглядають декілька косичок, переплетених в формі букв або геометричних фігур. Така зачіска вимагає посидючості дівчинки та терпіння майстра.

Але результат завжди приголомшливий, тому матусі щосили намагаються, щоб улюблене чадо досиділо до кінця процедури.

A few braids woven into one is the main trend of this season. This hairstyle changes with the wishes of parents, because there are hundreds of unique ways of weaving.
Remember: the child should be comfortable in the hairdo. If the child is afraid to return once again, then you just ruin her pleasure from the holiday.

UA

Декілька косичок, сплетених в одну - це головний тренд цього сезону. Така зачіска змінюється з побажаннями батьків, адже існують сотні унікальних способів плетіння.
Пам'ятайте: дитині повинно бути комфортно в зачісці. Якщо малеча стане боятись зайвий раз повернутися, тоді ви просто зіпсуєте їй задоволення від свята.

On a long, thick hair, chiffon looks like sliver of free weaving. I recommend a little scoop of the curls so that the styling looks organic. Slowly split the cheek into the textured strands that frame the baby's face. This hairstyle does not require additional decor, as it is itself a laconic.

UA

На довгому, густому волоссі шикарно виглядають коси вільного плетіння. Рекомендую трохи начесати локони, щоб укладка виглядала органічно. Недбало розділіть чілку на фактурні пасма, що обрамляють дитяче личко. Така зачіска не вимагає додаткового декору, так як вона сама за собою лаконічна.

By the way, if you do not want to hide the child's hair in a complex weaving, you can decorate the curled hair with thin curls.
Depending on the wishes, make a few small pigtails, which are located on the top of the hairstyle. You can even offer a single weave with an even headband.

UA

До речі, якщо не бажаєте ховати волосся дитини в складне плетіння, можете прикрасити тонкими косами розпущені локони.
В залежності від побажань, роблять кілька невеликих косичок, які розташовуються у верхній частині зачіски. Ще можна запропонувати одиночне плетіння з рівною шевелюрою.

Sort:  

The @OriginalWorks bot has determined this post by @svitlanka to be original material and upvoted(1.5%) it!

ezgif.com-resize.gif

To call @OriginalWorks, simply reply to any post with @originalworks or !originalworks in your message!

Coin Marketplace

STEEM 0.47
TRX 0.08
JST 0.060
BTC 49368.85
ETH 4198.32
BNB 557.78
SBD 5.96