Умберто Еко "Ім'я рози"/Umberto Eco " The Name of the Rose"

in #ua2 years ago

Ну, і як раніше обіцяв. Буду трохи далі публікувати. Все таки тут затишніше ніж на тих фейсбучках. Заробітки, ясно, давно стали мемом. Але щось капає – ну і хай капає. Ну та будем оптимістами, і покірно сподіватися на милість криптовалютних богів, які низпошлють нам трохи кращого курсу і перспективи для стіма.
А поки що розслабляємося і просто насолоджуємося процесом. Ну, хоча б заради спілкування і можливості трохи виписатися, навчитися робити трохи цікавіший контент, ніж спермотоксикозні «картінкі» і «мемчики» з фейсбучка. Бо особисто я відчуваю, що за той час поки був на тих курортах, то трохи відучився писати. А процес цей явно на щодень і вимагає постійного вправляння. Тому вже з завтрашнього дня планую появлятися тут бульш регулярно. І до речі, на перших порах трохи про той самий відпуск відзвітувати) Ну і заодно в’їхати у нові зміни на стімі.
Отже, продовжу постити тут про ті книги, які мені десь запали, і які я просто прочитав і вважаю їх достойними.
Наступне, про що я Вам розповім – це про класичну річ Умберто Еко «Ім’я Рози».

Well, as promised earlier. I'll post a little further. Still, it's cooler than the ones you see. Earnings, clearly, have long been a memo. But something drips - well and let it drip. Well, we will be optimists, and humbly hope for the mercy of the cryptic foreign gods who will send us some better course and prospects for the stomach.
And so far, we are relaxing and just enjoying the process. Well, at least for the sake of communication and the ability to write a little, learn how to make a little more interesting content than spermotoxic "cartinki" and "messy" with facebook. Because I personally feel that during that time while I was at those resorts, I was a little evaded to write. And this process is clearly on a daily basis and requires constant exercise. Therefore, from tomorrow I plan to appear here bulg regularly. And by the way, at first, a little bit about the same release report) Well, at the same time, enter into new changes on the stadium.
So, I will continue to fast here about the books that have been lit up somewhere, and which I just read and consider them worthy.The next thing I'll tell you about is the Umberto Eco classic "The Name of the Rose".

66714973_454582265334174_7582579961530155008_n.jpg

Абсолютно технічно довершена річ. Твір в якому оповідач чітко зреалізував свою теорію постмодерного роману. Коли сама історія є детективом, але разом з тим вона є і описом епохи середньовіччя, побут і життя монахів. Також вона і відображає характери, пристрасті, які відбуваються за монастирськими стінами. Ну і та догматика, філософські категорії які панують в тому середовищі.
Письменник, один з кращих фахівців по середньовіччі і по середньовічних єресях і взагалі по середньовіччю дуже чітко дає картинку з розумінням справи. Через постійні суперечки вчених монахів, і розповіді для малого Адсо (від імені якого і ведеться розповідь) можна буквально перенестися в той світ. При чому не тільки предметно, але і відчути його дух, ті смислові сили, які розкручували тоді його (світу) маховик і давали йому якоїсь впорядкованості.
Кожен знайде щось для себе, дивлячись наскільки глибоко захоче копати. Гугл каже, що це був перший твір автора. Ну і одразу світова слава. Принаймні я перший раз читав роман ще в шкільній програмі, що теж про дещо свідчить.

Absolutely technically perfect thing. The work in which the narrator clearly embodied his theory of postmodern novel. When the story itself is a detective, but at the same time it is also a description of the epoch of the Middle Ages, the life and life of the monks. It also reflects the characters, passions that take place over monastery walls. Well, that dogmatics, the philosophical categories that dominate the environment.
The writer, one of the best specialists in the Middle Ages and in medieval heresies and in general in the Middle Ages, gives a clear picture of the case. Due to the constant controversy of the monks' scholars, and stories for the little Ado (on whose behalf the story is being conducted), one can literally move to that world. At that, not only the subject matter, but also feel his spirit, those semantic forces, which then spurred his (the world) flywheel and gave him some sort of orderliness.
Everyone will find something for himself, looking at how deeply he wants to dig. Google says it was the first author's work. Well, and at once, the glory of the world. At least I read the novel for the first time in the school curriculum, which also shows a few things.
66623721_451554259017036_4056968709858656256_n.jpg

Молодий послушник, високого походження, разом зі своїм учителем приїжджає в один віддалений монастир. Вчитель добре відтіняє своєю освіченістю і передовими поглядами всю існуючу картину тодішнього життя.
А в монастирі відбуваються якісь дивні речі – помирають монахи. І комусь дуже хочеться, щоб ці загибелі віднесли на рахунок надприродної сили, точніше диявола. От цим двом героям і приходиться розплутати весь цей клубок.
Іще що б я хотів зазначити – це класне видання Харківським видавництвом «Фоліо» цієї книжки в серії «Умберто Еко». Якісна тверда обкладинка, добрий дослівний переклад. В школі здається було легше – видно якась обрізана версія, де ішов суто детектив. Тут читати досить важко. Приходиться досить глибоко вникати у суть головних тогочасних ідей та концепцій. Але для загального розвитку і для вдумливого читання – саме те, що необхідно.

A young novice, of high descent, comes with his teacher to a remote monastery. The teacher shades with his own enlightenment and advanced looks all the existing picture of that life.
And in the monastery there are some strange things - monks die. And somebody really wants to bring these deaths to the expense of supernatural power, or rather the devil. From these two heroes and you have to untie all this tangle.
What else I would like to highlight is the good edition by the Kharkov publishing house "Folio" of this book in the series "Umberto Eco". High-quality hard cover, good verbatim translation. It seemed easier at school - some kind of cropped version could be seen, where a purely detective was going. It's hard to read here. We have to go deep into the essence of the main ideas and concepts of that time. But for general development and for thoughtful reading - exactly what is necessary.

66467874_413244512621005_8044165216432291840_n.jpg

Sort:  

Я помню на меня этот роман подействовал каким-то магическим образом,даже объяснить не могу, а экранизация вообще с любимыми актерами в списке любимых фильмов. Аж захотелось перечитать роман снова, если честно, тем более период средневековья меня очень даже интересует, я даже сейчас увлеклась просмотром роликов Ютуба независимых историков с их интересными версиями и предположениями.

"До нового середньовіччя!" (с) 😇

Смотря как общество деградирует, то это точно)))

я щиро люблю феодалізм. за його веселість і чесність. і за чіткі орієнтири - служіння речам, які є вищі (сильніші ) за тебе)))

Congratulations @paganlord! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You made more than 1000 comments. Your next target is to reach 1500 comments.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.49
TRX 0.09
JST 0.062
BTC 48285.06
ETH 4042.61
BNB 562.79
SBD 5.91