Поза містом

in #ua2 years ago

Поїздка від 31 грудня 2019 року. В той день був туман ця фотографія зроблена за межами с. Івангород.

xa1dc6.jpg12rxmi.jpg

Coin Marketplace

STEEM 0.39
TRX 0.07
JST 0.050
BTC 41690.98
ETH 3114.65
USDT 1.00
SBD 4.76