Tula #3: Kanser ng Lipunan

in #tula3 years ago

38004-judging-girl-facebook.800w.tn.jpg

Sa mundong ang madla ang nagdidikta
Kilos at galaw ay may takda
Sa bibig lumalabas ay mga piling salita
Sapagkat iyong halaga, sila ang magpapasya.

Naisin mang magpakatutuo
Patuloy paring naglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo
Sa harap nila ito ang palaging senaryo
Dahil sa mapanghusgang tingin na tagos sa buto.

Nasaan na ang pagkamakatao?
Bakit ang lahat ay humantong sa ganito?
Ito ba ang lipunang ipamamana sa susunod na salinlahi?
Lipunang puno ng panghuhusga at pighati.

image source: Google

Coin Marketplace

STEEM 0.15
TRX 0.03
JST 0.025
BTC 13143.00
ETH 386.82
USDT 1.00
SBD 0.97