Wroclaw Dwarf #4 🎅 🏰 - Plasterer (PL: Krasnal Wrocławski)

in travel •  last year 

Dwarves wander around Wroclaw. There are many of them - several hundred - but only attentive people can see them 👀.

Dwarves are one of the closely guarded tourist secrets, because despite their great popularity among tourists, they have not been officially mentioned in Wikipedia in the description of Wroclaw.

Plasterer


It closes the secret passages to the underground of Wroclaw, which for centuries have been trying to get to know the researchers of secrets. Apart from several-storey basements, Wrocław also has hundreds under various tunnels and shelters that have been built since the 17th century.

In the series I present the dwarves I had captured. Some of them will be described and located, while others will remain a mystery, as nobody knows the dwarfs to the end.

Previously: Wroclaw Dwarf #2 🎅 🏰 - Booklover 📗 (PL: Krasnal Wrocławski)

For the disclosure of additional information in the commentary (interesting stories, locations, anecdotes), about the presented dwarf - gifts may be granted 🎁.

PL version

Po Wrocławiu hasają krasnale. Jest ich bardzo wiele - kila setek - ale tylko uważne osoby mogą je dojrzeć 👀.

Krasnale to jedna z pilnie strzeżonych tajemnic turystycznych, gdyż pomimo wielkiej popularności wśród turystów, nie doczekała się oficjalnej wzmianki na Wikipedia przy opisie Wrocławia.

TynQuś


Zamyka on tajemne przejścia do podziemi Wrocławia, które od wieków próbują poznać badacze sekretów. Wrocław posiada poza kilkukondygnacyjnymi piwnicami też setki pod zmiennych tuneli i schronów, które były budowane już od XVII wieku.

W cyklu prezentuję uchwycone krasnale. Niektóre doczekają się opisów i lokalizacji, a inne pozostaną tajemnicą, gdyż nikt nie zna krasnali do końca.

Wcześniej: Wroclaw Dwarf #3 🎅 🏰 - Florian (PL: Krasnal Wrocławski)

Za ujawnienie dodatkowych informacji w komentarzu (ciekawe historie, lokalizacje, anegdoty), na temat prezentowanego krasnala mogą zostać przyznane prezenty🎁.

!steemitworldmap 51.109942 lat 17.032019 long Wroclaw Dwarf: 🎅Plasterer D3SCR

6th Sukiennice, Wrocalw, Poland

Photography by me and copyrighted to me.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=opti
Post link: http://steemitworldmap.com?post=wroclaw-dwarf-4-plasterer-pl-krasnal-wroclawski


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

Dodaję krasnala od siebie: Prezentuś we własnej osobie ;)
IMGP6339.jpg