Wroclaw Dwarf #3 🎅 🏰 - Florian (PL: Krasnal Wrocławski)

in travel •  2 years ago 

Dwarves wander around Wroclaw. There are many of them - several hundred - but only attentive people can see them 👀.

Dwarves are one of the closely guarded tourist secrets, because despite their great popularity among tourists, they have not been officially mentioned in Wikipedia in the description of Wroclaw.

Florian


It is known that touching a chimney sweeper brings luck. Hundreds of people touch this nice dwarf every day on the promenade leading to the market. The dwarf knocked on 18/20 Świdnicka Street.

In the series I present the dwarves I had captured. Some of them will be described and located, while others will remain a mystery, as nobody knows the dwarfs to the end.

Previously: Wroclaw Dwarf #2 🎅 🏰 - Booklover 📗 (PL: Krasnal Wrocławski)

For the disclosure of additional information in the commentary (interesting stories, locations, anecdotes), about the presented dwarf - gifts may be granted 🎁.

PL version

Po Wrocławiu hasają krasnale. Jest ich bardzo wiele - kila setek - ale tylko uważne osoby mogą je dojrzeć 👀.

Krasnale to jedna z pilnie strzeżonych tajemnic turystycznych, gdyż pomimo wielkiej popularności wśród turystów, nie doczekała się oficjalnej wzmianki na Wikipedia przy opisie Wrocławia.

Florianek


Wiadomo dotknięcie kominiarza przynosi szczęście. Setki osób codziennie dotykają tego sympatycznego krasnala na deptaku prowadzącym do rynku. Krasnal przycupnął na ul. Świdnicka 18/20 .

W cyklu prezentuję uchwycone krasnale. Niektóre doczekają się opisów i lokalizacji, a inne pozostaną tajemnicą, gdyż nikt nie zna krasnali do końca.

Wcześniej: Wroclaw Dwarf #2 🎅 🏰 - Booklover 📗 (PL: Krasnal Wrocławski)

Za ujawnienie dodatkowych informacji w komentarzu (ciekawe historie, lokalizacje, anegdoty), na temat prezentowanego krasnala mogą zostać przyznane prezenty🎁.

!steemitworldmap 51.106742 lat 17.031861 long Wroclaw Dwarf: Florian D3SCR

Photography by me and copyrighted to me.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=opti
Post link: http://steemitworldmap.com?post=wroclaw-dwarf-3-florian-pl-krasnal-wroclawski


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

It's great to be on the steemitworld map.