Wroclaw Dwarf #2 🎅 🏰 - Booklover 📗 (PL: Krasnal Wrocławski)

in travel •  last year 

Dwarves wander around Wroclaw. There are many of them - several hundred - but only attentive people can see them 👀.

Dwarves are one of the closely guarded tourist secrets, because despite their great popularity among tourists, they have not been officially mentioned in Wikipedia in the description of Wroclaw.

Booklover


Since December 4, 2007 you can meet this dwarf in front of libraries. Currently he is under MEDIATEKA (multimedia department of the library) at Teatralny Square. Like the majority of the friars, he found himself in an inconspicuous place, so that only attentive readers could see it.

In the series I present the dwarves I had captured. Some of them will be described and located, while others will remain a mystery, as nobody knows the dwarfs to the end.

Previously: Wroclaw Dwarf #1 🏰 (PL: Krasnal Wrocławski)

For the disclosure of additional information in the commentary (interesting stories, locations, anecdotes), about the presented dwarf - gifts may be granted 🎁.

PL version

Po Wrocławiu hasają krasnale. Jest ich bardzo wiele - kila setek - ale tylko uważne osoby mogą je dojrzeć 👀.

Krasnale to jedna z pilnie strzeżonych tajemnic turystycznych, gdyż pomimo wielkiej popularności wśród turystów, nie doczekała się oficjalnej wzmianki na Wikipedia przy opisie Wrocławia.

Bibliofil


Od 4 grudnia 2007 można przed bibliotekami spotkać tego zaczytanego krasnala. Obecnie przebywa pod MEDIATEKA (oddziałem multimedialnym biblioteki) na pl. Teatralnym. Tak jak większość współbraci znalazł sobie niepozorne miejsce, tak aby tylko uważni czytelnicy go dostrzegli.

W cyklu prezentuję uchwycone krasnale. Niektóre doczekają się opisów i lokalizacji, a inne pozostaną tajemnicą, gdyż nikt nie zna krasnali do końca.

Wcześniej: Wroclaw Dwarf #1 🏰 (PL: Krasnal Wrocławski)

Za ujawnienie dodatkowych informacji w komentarzu (ciekawe historie, lokalizacje, anegdoty), na temat prezentowanego krasnala mogą zostać przyznane prezenty🎁.

!steemitworldmap 51.105573902366594 lat 17.032844541412487 long Wroclaw Dwarf: Booklover D3SCR

Photography by me and copyrighted to me.

Authors get paid when people like you upvote their post.
If you enjoyed what you read here, create your account today and start earning FREE STEEM!
Sort Order:  

Warto wspomnieć skąd w ogóle wzięły się wrocławskie krasnale. Znak ten wytworzył Waldemar Major-Frydrych i jego "Pomarańczowa alternatywa". Władza w czasie stanu wojennego zamalowywała "graffiti antysystemowe". Na tej zamalowanej przestrzeni pracowała właśnie "Pomarańczowa alternatywa". Krasnal był postacią bardzo interesującą i pojawiał się dość powszechnie. Łączył "antysystemowe graffiti" z pracą milicjanta, który je zamalowywał. Słynny krasnal narodził się więc z konfliktu społeczeństwa i władzy :) W końcu same krasnoludki były zamalowywane, bo i one były uznawane za atak na ówczesną władzę.

  ·  last year (edited)

Tak mam w planie napisać o tym artykuł, ale po publikacji jeszcze kilku krasnali. Wtedy gdy będę pisał o pomniku Fredry na którym najczęściej występował Waldemar "Major" Frydrych.

Congratulations, Your Post Has Been Added To The Steemit Worldmap!
Author link: http://steemitworldmap.com?author=opti
Post link: http://steemitworldmap.com?post=wroclaw-dwarf-2-booklover-pl-krasnal-wroclawski


Want to have your post on the map too?

  • Go to Steemitworldmap
  • Click the code slider at the bottom
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post
  • Congrats, your post is now on the map!

nice :-)

Wrocław jest super! Krasnale też :)

Tak bardzo ciekawe miejsce do spędzenia weekendu. Dla osób lubiących nocne spacery możliwość spotkaniu wielu osób na rynku i okolicznych ulicach.


Photo from
___EN
Such an interesting place to spend the weekend. For those who like night walks, the opportunity to meet many people in the market square and the surrounding streets.