luageeta bawaphyit

in #travel6 years ago

dar kyount ngar hpyitlyetshihtwat concern'd . kyawanm makyaarhkan thoetk ask'd ngar " hu suu k pyawwpartaal," sai "
ngar hcarrainn payyswin hkyinn aasopyu bhaalsuukomha suuthoet k, s ngya sanyya FrankUn tinepainhpuu
de hceepwarrrayylotengaann aapawshoet? suu k a bhaalshoet htain sanaee, nhaint sawaahkarngar
suuthoet k, ngar ( aahcarr saint rae line htellk k hcate htain) m say saw suuthoetkopyawwpya
subscribe, darpaymae suuthoet k hcain hcarr maihu m so kya bhuu . " ngarsai shoet mayy lyahaawkya lyahangya,
sabhawsabharw nhaint suueat aahceaahcain eathpyitninehkyay utility ko nhaint htanmhalaathkanrashi
shuko aalwan kyaaynaut shinnpyahkyet, ngarsai kok subscrib'd m sar,
darpaymaae subscriptions ko waalyuuraan eat dejine mharpyauu engag'd
aahkyarrsuumyarr htanmha . yahkaink shoetsaw taungg nineaaung aarr ngar kwoehcarr
yainnaatwat bharsarraut aapaw rayysarrhkyinn aarr hpyang luu myarreat hcatehtelltwin pyinsainhtarrraan
htokaeshoetsaw kihchcarautmyarr twin ngareat a ponemhaanhtaat htonehcan hpyitsaw satainnhcarmyarr, darpaymaae payysawsuu
hkyaanlhaut hkaesai .
aasopar subscriptions ko noutmha popyee aahkamae raatraatrawrawkyaeat darpaymaae
aalan mha a hc, ngarsai suuthoet aahkyahoet maparbhell malonelout par lain maal komyinshin
hcaeewayypwal k nay aakuuaanye, hthoetkyount aasanarrhkanhcarmha propos'd
pyu mi hkaesaw kyount . tinepyi aahpwalwainmyarr nhaint pahtam u sone sabhawkya mapyuhkae
hcemankeinko; suuthoet k sar myahoetshoet n saungmhu myarr hpyitninekyaungg kaantkwat,
hthoetkyount tait u taee ninengansarrmyarreat konekyahcarate mhar hpyit saint sai, nhang
suuthoet ninengansarrtway suuthoetkosuuthoet yaybhuyyaaarr approv'd shimashisansay
k eat . htoshoetsaw myetnhar nhaint twaesonehkaesai saw s ant kyin aapawmhar ngar hcwuthcwal,
kyawantawthoetrae nhaithtaung myaha ng nine hpyithkyinn mashi sansay htarrhkae hphoetaahpyit
mimi sand aalyawwat aalhauungway aarr hpyint paung, suuthoet tait tway aamyarrsone sarmaanhtaat aahpyit htaeet swin hcain hcarrnaykyataal
supposition nhaint shinnshinn mahpyitnineparbhuu .
de twin ngarsai ngaraahceaahcain form'd; nhaint myarraatwat upadaykyam htellmhar routhcay hphoet hkwin kotaunggsonaytar
suuthoetrae aasanarrhkanhcar eat p ht nar sai aatine myahaway suu htaeet swin,
suuthoetko hkwin rashisaw hkaesaw ngway a lwat paungg lad, payyaaut
aahtuu s hpyang aoutlwhaattaw saeet pait ninesaw htaeet swin hcain hcarrpaw
suuthoet k aarayykyeesaw hcay sakaeshoet ngar k swal ngain, k makyaite kya bhuu shin htwatupadaykyam
aapod a hkwin aarnar k hkyawinhkyett viz . " hto a k pyathtarann ramai,
aforesaid, a myahaway suu twaesonehkaepyee nhaint shayy par pwe lim mai sany aahkarkapyawwsai
၎innthoeteat maannaygyaar nhaint bhandarrayymhauu, suuthoeteat panpoemhumyarrko aarr hpyint kyee pyinn hkae kya r kya limmai
saw {( hto nhaithcain aakyoehceepwarr tait umyahoettaw stoc / taanhpoe image
hu htellmhar naymakaungg sainnrellsarrtway rae litelyawwnyehtway aasonehkya hkanr hphoethpyittaal
aahcarraasoutmyarrtwin taatroutsuu aakyaannyarn nhaint sayywarrmyarr aatwat tarwaanhkan aahkamae sayyrone,)
nhaintmyarreat speal ^ er myarreat hcate kyaaynautmhu payyraan tuunyesawpawlar / ^ aee hpyit r limmai
aahkyane ko myarraatwat nyelarhkan pyeerainnhaint may lawfiJ hpyit r lim mai aakyaungg, hpyithkyinn
hc pe kar a bhhoet kalaee, suu iupaday a mein ko laatmhaatrayyhtoe raan, loaautparsai

Coin Marketplace

STEEM 0.29
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69831.92
ETH 3744.43
USDT 1.00
SBD 3.77