پیدا کنم و می خواهم با او ازدواج کنم! ظاهرا شاهزاده

in #traju5 years ago

آرام آرام و پیدا کردن سر گریمزبی، خدمتکار وفادار او، در کنار او. "چه می گذرد؟" سر گریمسبی پرسید: او خوشحال است که شاهزاده اریک زنده است. پرنس گفت: "یک دختر وجود دارد، هنوز به دنبال اشتباه است. "یک دختر من را نجات داد و سپس آواز خواند. صدای او بسیار ملودیک بود. من هرگز چنین صدایی زیبا را ندیدم من می خواهم دختر را پیدا کنم و می خواهم با او ازدواج کنم! ظاهرا شاهزاده اریک نیز عاشق شده است.

پادشاه تریتون هنگامی که متوجه شد آریل عاشق یک انسان بود خشمگین بود. او بلافاصله به غاری رفت که آریل مجموعه خود را متعلق به خود نگه داشت. "بابا، من او را دوست دارم!" آریل گفت: "من می خواهم با او باشم". "او یک مرد است! ماهی را بخورید! »تریتون فریاد زد:« هیچ راهی! »او ردیابی سه بعدی خود را برداشت. چشمک های رعد و برقش همه گنجینه های آریل را خراب کرد. سپس پادشاه دریاها رفت. آریل چهره اش را پوشاند و گریه کرد.

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.026
BTC 28401.68
ETH 1808.89
USDT 1.00
SBD 2.81