رسم فیبوناچی و استفاده آن در استراتژی واگراییsteemCreated with Sketch.

in #trading2 years ago

This simple and short video is about how to draw Fibonacci in our charts to maintain better trades, especially with divergence strategy. video is in Persian, though our common language is CHARTS and candles :)

چطوری فیبوناچی بکشیم؟
چطوری فیبوی بهتری بکشیم؟! این ویدیو رو ببینید تا پاسخ من به این سوالات رو بدونید.

ولی مهم تر از اون، از فیبو چطوری برای ترید کردن استفاده کنیم؟
من روش استفاده خودم از فیبوناچی در استراتژی واگرایی و تعیین نقاط ورود و خروج رو توضیح میدم

Sort:  

Your post was upvoted and resteemed on @crypto.defrag

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.14
JST 0.030
BTC 59634.42
ETH 3191.92
USDT 1.00
SBD 2.45