نحوه تایید گرفتن واگرایی در تریدsteemCreated with Sketch.

in #trading2 years ago

How do you consider a trading divergence to be confirmed? here in this video (in Persian) I discuss 4 different methods.

یک واگرایی می‌بینیم تو چارت، چطوری می فهمیم تایید داده یا نه؟ کی وارد پوزیشن میشیم؟

این رو اینجا در چارت بیتکوین بررسی می کنم ولی حتما در ویدیوهای بیشتری به این موضوع می پردازم. الان چهار روش میگم و بعدا برای هر کدوم مثال هایی آماده و خدمتتون ارایه می کنم.

Sort:  

Your post was upvoted and resteemed on @crypto.defrag

Coin Marketplace

STEEM 0.21
TRX 0.13
JST 0.030
BTC 67083.87
ETH 3502.60
USDT 1.00
SBD 3.13