بخش چهارم خطوط حمایت مقاومت داینامیک / چنگالsteemCreated with Sketch.

in #trading2 years ago

the 4th part: Dynamic channels and resistance/support lines: Andrews' pitchfork
how to draw Andrews' fork and how to use it in trades, especially in divergence strategy.
video in persian

این قسمت چهارم از آموزش خطوط حمایت و مقاومت استاتیک و داینامیک هست که تخصیص داره به یکی از پرکاربردترین اونها یعنی چنگال اندروز
Andrews' fork - Pitchfork

چنگال ها یکی از پرکاربردترین کانال های معاملاتی و مجموعه خطوط حمایت/مقاومتی داینامیک رو به ما میدن و در تعیین سطوح حساس چارت بسیار اثربخش و کمک کننده هستند.

قسمت های اول تا سوم همین مبحث:

...
...
...

من مبحث چنگال رو باز هم ادامه میدم. یعنی این ویدیو میشه ویدیوی یک درباره چنگال ها و ویدیوی آخر سطوح استاتیک و داینامیک

سپاس از همراهی‌تون

Coin Marketplace

STEEM 0.19
TRX 0.14
JST 0.029
BTC 64689.27
ETH 3135.60
USDT 1.00
SBD 2.56