Sort:  

Teşekkürler Revan. Türkçesini de ekledim.

ben teşekkür ederim, var olasın.

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.11
JST 0.033
BTC 64320.07
ETH 3154.23
USDT 1.00
SBD 4.34