Sort:  

Tamamen 'doğru' gördüğünüz bir olay; bu olayı değiştirmek için elimizden geleni yapalım. Teşekkür ederim yorumlarınız için böyle şeylere ihtiyacımız var :)

Değişmez hocam işin ucunda ego, güç ve en önemlisi para var.

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66916.74
ETH 3481.88
USDT 1.00
SBD 3.17