Sort:  

Hocam E- devletten ikamet belgesi alınabiliyor. Ben öyle yaptım.

Coin Marketplace

STEEM 0.22
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19564.23
ETH 1339.67
USDT 1.00
SBD 2.45