Sort:  

Beklerim hocam denizliye :)

Bu sene denizliye yolum düşmez ama seneye bakmışın dönerim sana. 😉

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.12
JST 0.028
BTC 64354.76
ETH 3506.23
USDT 1.00
SBD 2.54