Sort:  

evet katılıyorum, mesela kendinizin çektiği fotolar olsa mesela

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.06
JST 0.025
BTC 19095.25
ETH 1331.94
USDT 1.00
SBD 2.54