You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hayatıma Giren Tüm Arkadaşlarıma Selamım Olsun...

in #tr6 years ago

her arkadaş aslında gideceği yolu yalnız yürümemek için bize eşlik ediyor..

yol ayrımlarında ayrılmayan dostlarımız olur umarım bir gün..

Coin Marketplace

STEEM 0.23
TRX 0.12
JST 0.029
BTC 66134.08
ETH 3556.67
USDT 1.00
SBD 3.13