Sort:  

Resimde hiç kedi olmamasına rağmen ben de kediler görüyorum. Görmek için olmalarına gerek de yok, hatta resime de gerek yok. 😊

yazmalardan da, buralardan da uzak kaldım, ama kopmamaya çalışıyorum. Kitap fikri içten içe istediğim bir şey ama aramızda kalsın 😉 .... işte sanırım daha vakti var...

seni görmek de çok güzel 🌺🌺🌺

Coin Marketplace

STEEM 0.18
TRX 0.09
JST 0.024
BTC 27032.79
ETH 1674.76
USDT 1.00
SBD 2.24