Sort:  

Ben Fikrin Güzelliğinden gitmiştim,
Siz direk icraatı anlatmışsınız, Teşekkürler ;)

Coin Marketplace

STEEM 0.20
TRX 0.06
JST 0.028
BTC 23826.11
ETH 1670.73
USDT 1.00
SBD 2.57