Kişisel SWOT Analizi

in #tr6 years ago

SWOT Analizi, iş ve kişisel gelişim için en çok kullanılan ve en çok benimsenen strateji analizidir.
Bu analiz bir kişi için, bir şirket ya da departman için de gerçekleştirilebilir. Yapılacak analizde güçlü ve zayıf yönler masaya yatırılır, fırsatlar ve tehditlerin nasıl avantaja çevrilebileceği değerlendirilir. Hedef gerçekçi başarıdır.

swot.JPG

Kişisel SWOT analizinde hedef kariyer planlaması için strateji belirlenmesidir. Bireyin kendisi tarafından yapılır ve gerekiyorsa bir profesyonel tarafından değerlendirilir ve desteklenir. Kişinin tüm açıklığı ve dürüstlüğü ile kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini listelemesi istenir.

Burada kişinin içinde bulunduğu duruma göre sorular belirlenebilir.
Diğerlerine göre avantajlı yönleri, eğitimleri, başarıları, değerleri, bilgi ve tecrübeleri, iletişim becerileri güçlü yönler olarak sorgulanabilir. Dezavantaj olabilecek konular, eksik eğitimler, kişisel negatif özellikler, kötü alışkanlıklar, bilgi ve beceri eksiklikleri zayıf yönlerde değerlendirilebilir.

Bu analize göre kişisel gelişim üzerine gidilebilir ve kariyer planlamasında avantajlı yönlerin öne çıkartılması benimsenir. Zayıf yönlerin giderilmeye çalışılması ya da bu konuların kariyer hedefine engel olmaması için bir strateji belirlenir.

Kişinin iş dünyasında karşısına çıkabilecek fırsatlar ve öngörüleri de aynı şekilde listelemesi istenir.
Gelişmekte olan iş bir fırsat ve avantajdır. Sizi destekleyebilecek kişiler, şirketin insan kaynakları stratejisi, teknolojik gelişmelerin ve sektörel gelişimin takip edilmesi, güçlü yönleriniz gibi bir çok konu fırsattır ve sizi nasıl yukarı taşıyacağı değerlendirilir.

Kariyer yolundaki rakipleriniz ve centilmence olmayan rekabet, sizi zor duruma düşürebilecek engeller, zayıf yönlerinizin işiniz üzerine etkileri, finansal yetersizlikler, hedeflediğiniz pozisyonunuza ihtiyaç olmayacak şekilde işin evrilmesi tehdit olarak değerlendirilebilir ve bunların üstesinden nasıl gelebileceğiniz konusunda bir strateji geliştirilmesi gerekir.

Kişiyi destekleyen, kişisel farkındalığını arttıran ve stratejist yaklaşıma yönlendiren çok başarılı bir analiz olduğuna inandığım "Kişisel SWOT Analizi"ni kısaca anlatmaya çalıştım.
Kurumsal SWOT analizinde de benzer sorular ve yönetici grup çalışması ile strateji belirlenebilir.

İlginizi çeker ve sizi derin araştırmaya yönlendirirse mutlu olurum.

Okuduğunuz için teşekkürler.

Sort:  

This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.

İyi ki yazmışsın bunu, eline sağlık. Hem bireyler, hem projeler, hem de girişimler için çok önemli bir teknik aslında. "Kendini bilmek" diye gezer dururuz da nasıl yapılacağına dair çok fazla fikir yoktur, SWOT o anlamda güzel bir araç. Belki bireysel olarak nasıl yapılacağına dair de bir yazı yazarsın. Örnek görmek pek çok insanın işine yarayacaktır.

Teşekkürler güzel cümlelerin için..
Aslında eğitim sırasında yapılan güzel örnekler vardı ama uzatırdı yazıyı. İstediğim şey insanlarda merak uyandırıp araştırmaya yönlendirmek. Biz bunu seven bir topluluk olmalıyız ;)

Ben işin o kısmından çoktan umudu kestiğim için direkt uygulamaya geçirme önerileriyle geldim :) Belki biri kendiliğinden yapar diye umalım o zaman.

kim bilir? belki...
:)

Tebrikler! Yazınız @tryardim topluluk hesabından oy kazanmıştır. #tr tagi altında kaliteli içeriklerizi görmekten mutluluk duyarız. Detaylı bilgi için Tryardım Desteklenen İçerikler 5 Haziran 2018 bağlantısını ziyaret edebilirsiniz.

post_banner_gf.gif

Çok değerli bilgiler. Emeğinize sağlık @steemege

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by steemege from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.

Congratulations @steemege! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :

Award for the number of upvotes

Click on the badge to view your Board of Honor.
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do you like SteemitBoard's project? Then Vote for its witness and get one more award!

Coin Marketplace

STEEM 0.28
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 69457.16
USDT 1.00
SBD 3.77