Steemit ve Ben [Cointurk 12. Projesi]steemCreated with Sketch.

in #tr3 years ago (edited)

Merhaba ben Şenol
Kendi halinde bir kamu görevlisiyim. İşimden arta kalan zamanı inernette coin takibiyle geçiririm.

Gelelim Steemit ile nasıl tanıştığıma. Çok yakın bir arkadaşım bana Steemit diye bir şey olduğunu ve burada özgün ve bilgilendirici içerikler üretebileceğim bir blok sahibi olabileceğimi söyledi. Ama ben ilk söylediğinde günümüz sosyal medyası gibi bir şey sandım. 2 ay önce Steemitte hesabımı açtığımda ise burasının sosyal medyaya benzer yanları olsa da farklılıklarının da çok olduğunu gördüm. İlgimi çekti ve elimden geldiğince içerik üretip paylaşım yapmaya çalışıyorum.

steemit.png

Yaptığınız bu etkinlik beni çok memnun etti. Ben de Bu projeden elde ettiğim kazancı Power up yapacağım.

Resim kaynağım:

Sort:  

Congratulations! This post has been upvoted from the communal account, @minnowsupport, by snlbaskurt from the Minnow Support Project. It's a witness project run by aggroed, ausbitbank, teamsteem, theprophet0, someguy123, neoxian, followbtcnews, and netuoso. The goal is to help Steemit grow by supporting Minnows. Please find us at the Peace, Abundance, and Liberty Network (PALnet) Discord Channel. It's a completely public and open space to all members of the Steemit community who voluntarily choose to be there.

If you would like to delegate to the Minnow Support Project you can do so by clicking on the following links: 50SP, 100SP, 250SP, 500SP, 1000SP, 5000SP.
Be sure to leave at least 50SP undelegated on your account.